Vlieg- en Veiligheidsreglement

Vlieg- en veiligheidsbrevetten


     3. Vlieg- en veiligheidsreglement.


1.   Algemeen: Onverminderd de gestelde algemene verorderingen van het Directoraat-Generaal Luchtvaart kan dit reglement beschouwd

     worden als het vlieg- en veiligheidsreglement van de vereniging. Dit reglement is bindend en geldt onverkort voor alle leden en hun

     bezoekers. De bestuursleden kunnen de leden erop wijzen als de regels niet worden nageleefd. Doel van dit reglement is het stellen van

     richtlijnen teneinde op veilige wijze de doelstellingen van de club te verwezenlijken.


2.   Voorschriften luchtvaart: In eerste instantie dienen alle leden van de vereniging zich te houden aan de algemene verorderingen van het

      Directoraal-Generaal Luchtvaart zoals bepaald in haar circulaire “ CIR/GDF – 01 Uitgave 5 van 29.07-2013” zonder enige uitzondering.

     * Deze bundel zal ter inzage van elk lid in de materiaal-shelter uitgehangen worden.

     * Dit document geeft vrijwel alle informatie over het modelvliegen.

     Frequenties, verzekering, vergunning, rangschikking der toestellen en motoren, benodigde toelatingen voor de verschillende

     categorieën, vlieghoogte, geluidsmeting enz...


3.   Terrein: Eenieder heeft in gelijke mate aanspraak op een veilig gebruik van het terrein. Daarom dient elkeen zich zodanig te gedragen

      dat er geen gevaar dreigt voor zichzelf noch voor de anderen.

     * Start- en landingsbaan moeten vrij zijn alvorens op te stijgen of te landen.


4.   Begrippen: Modelvliegtuig is de algemene term voor een radiografisch luchtvaartuig.

      * Motorvliegtuigen en helicopters (zowel brandstof- als electro-motoren).

      * Thermiekzwevers.


5.   Geluidshoogte: Alle motoren dienen voorzien te zijn van een effectieve geluidsdemper.

      Het geluidsniveau mag de door de FAI ( internationale Luchtvaart Federatie) voorgeschreven normen niet overschrijden.

      Bij twijfel omtrent het niveau zal een meting worden verricht.

      De meetmethode staat beschreven in de circulaire (CIR/GDF-1 uitgave van  29.07.2013).

      Deze meting is bindend en mag maximaal 82dB(a) bedragen.


6.   Grote modellen: Voor de eisen die gesteld zijn aan modellen met aandrijving van een 50cc motor en een opstijgmassa van 12kg, wordt

      verwezen naar hoger genoemde circulaire.


7.   Aantal modellen in de lucht: De richtlijnen van de milieuwetgeving, VLAREM 2, verplichten ons het aantal brandstofmotor aangedreven

     modellen te beperken tot twee. Bij thermiekzwevers wordt een uitzondering toegestaan.


8.   Vliegruimte: Het vliegen is toegestaan tot op een hoogte van 120meter in een straal van 400 meter rond de middenas van het vliegplein.

      Het is nooit toegestaan met motormodellen en helicopters te vliegen over de geparkeerde voertuigen, de toegangsweg naar het 

      vliegterrein, het publiek en de overige piloten.


9.   Leerling-piloten: De leden zijn ertoe gehouden om elkaar zo weinig mogelijk te hinderen tijdens het vliegen. Ze staan leerling-piloten

       zoveel mogelijk bij. Leerling-piloten mogen uitsluitend vliegen onder toezicht van een monitor. Ze dienen zelf met hun monitor te

       overleggen wanneer deze op het beste moment ter hunner beschikking kan staan. De leerling-piloot draagt de volledige

       verantwoordelijkheid voor de schade die wordt veroorzaakt door het vliegen met zijn/haar toestel. Noch de monitor, noch de vereniging

       draagt hieromtrent verantwoording.


10. Controle model en besturing: Model en radiobesturing dienen op verzoek van de Raad van Bestuur aangeboden te worden voor een

       technische controle. Indien gebreken worden vastgesteld, waarvan kan worden aangenomen dat daardoor de veiligheid van de anderen

       in het gedrang komt, wordt er een vliegverbod opgelegd. De constructie van het model dient zodanig te zijn dat de kans op het

       veroorzaken van ongevallen en schade door breken, defect of loslaten van enig onderdeel tijdens de vlucht kan worden uitgesloten.

       Eveneens dient de zender en de ontvanger die zij zullen gebruiken getoond te worden en vastgesteld dat het gaat om een in België

       toegelaten toestel, uitgerust met een toegelaten frequentie.


11.  Nieuwe leden: Nieuwe leden dienen hun inschrijvingsformulier, waarop al hun gegevens voorkomen, in te vullen, te ondertekenen en af

      te geven aan de Raad van Bestuur alvorens enige vliegactiviteit te beginnen.

      Ze dienen eveneens eerst hun kundigheid in het vliegen te bewijzen alvorens zonder begeleiding te vliegen.


12.  Toeschouwers: Toeschouwers, kinderen, familie en huisdieren dienen zich tijdens de vliegactiviteiten achter de veiligheidsdraad te

       bevinden. Om aan de vereiste veiligheid te voldoen, is het de plicht van elk lid, ieder persoon die dit artikel overtreedt onmiddellijk aan

       te manen achter de veiligheidsdraad te gaan. Piloten die niet vliegen begeven zich eveneens naar deze veiligheidszone.


13.  Start- en landingsbaan: Na afloop van een vlucht en wanneer tijdens de start de motor is afgeslagen dient het model zo vlug mogelijk

       van de startbaan verwijderd te worden. Dit na afspraak met eventueel vliegende piloten, zodat deze de nodige ruimte hiervoor laten. 

       Het opnieuw starten van de motor moet gebeuren op de plaats waar de modellen staan opgesteld.


14.  Frequentieknijpers: Wanneer meerdere piloten op het vliegveld aanwezig zijn moeten voor de 35Mhz en de 40Mhz de

       frequentieknijpers gebruikt worden.

       Voor de 2,4Ghz gebruikers is de frequentieknijper overbodig.


15.  Lidmaatschapsplicht: Door zijn lidmaatschap bij de vereniging, verbindt elke piloot zich ten volle te houden aan dit reglement alsook

       aan het Reglement Interne Orde.


16.  Deze voorschriften zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van het terrein van de MODELVLIEGCLUB ALBATROS-DILSEN v.z.w.

       Het opvolgen ervan strekt uiteindelijk iedereen tot voordeel.