Reglement Interne Orde

Reglement Interne Orde

1. Reglement Interne Orde.


 1. Het bestuur is gemachtigd, ter aanvulling van de in het Belgisch Staatsblad verschenen

statuten een reglement interne orde op te stellen waarvan de  inhoud niet mag afwijken 

van datgene wat bepaald is in de statuten.(art. 6 van de statuten)

*Dit reglement en zijn eventuele wijzigingen worden goedgekeurd bij beslissing van de algemene vergadering bij eenvoudige

   meerderheidsstemming van de aanwezigen.


 1. Bij artikel 3 van de statuten: ‘’ Ontbinding van de vereniging”

               *  Zij kan steeds ontbonden worden, maar uitsluitend door beslissing van een 2/3  meerderheid van de algemene vergadering,

     waarbij eveneens 2/3 van het ledenaantal aanwezig dient te zijn.


 1. De vereniging kent Leden, Steunende leden en Ereleden.

*  Om Steunend lid te worden betaald men jaarlijks 5 € aan onze verenigin

*  Personen die zich in – en buiten verenigingsverband, verdienstelijk hebben gemaakt

                                kunnen door de Raad van Bestuur tot erelid benoemd worden.


 1. Leden van de Raad van Bestuur dienen  meerderjarig te zijn en van Belgische nationaliteit.

*  Bij wijze van uitzondering echter mag één op vijf leden van de Raad van Bestuur van  andere nationaliteit zijn,

     mits een acht op tien akkoord door stemming in de Raad van Bestuur dit bevestigd.


 1. De Raad van Bestuur bestaat normalerwijze uit een oneven aantal personen. Hier geldt de stem van de voorzitter als een gewone stem.

*  Omvat de Raad van Bestuur echter een even aantal personen, dan stemt de voorzitter niet mee.


 1. Op  hun schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur kunnen nieuwe leden toetreden.

*  Bij eventuele niet-aanvaarding is de Raad van Bestuur niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken.

*  Het lidmaatschap is pas definitief na aanvaarding door de Raad van Bestuur na betaling van de bijdrage en na een doorstane

    proefperiode van minstens 6 maanden.

*  Er dient bovendien absolute zekerheid te bestaan over:

a)  Een verplichte verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid t.o.v. derden tot

     minimum 2.500.000,- € voor lichamelijke schade en minimum 500.000,- € voor materiële schade

    (Cir. GDF/01 uitgave  5 van 29.07.2013 punt 9.1  ) verzekering van de luchtvaart.

b)  Vandaar de absolute verplichting voor elk actief lid om V.M.L.  verzekert te zijn.

* Het bedrag van de bijdrage voor lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur maar mag de 250,- € niet 

   overschrijden.


 1. Het lidmaatschap eindigt bij het overlijden van een lid, door opzegging van het lid zelf, of door uitsluiting namens de Raad van Bestuur.

*  Opzegging door het lid en opzegging namens de vereniging kunnen enkel tegen het einde van een vereniginsjaar geschieden en

    dient schriftelijk te gebeuren.

*  Uitsluiting uit de vereniging kan ten alle tijde geschieden door de Raad van Bestuur.

*  Wegens wangedrag tegen (RIO- of vlieg- en veiligheidsreglement, geluids- of gevaarhinder) kunnen leden tijdelijk geschorst worden en

    bij herhaling zelfs uitgesloten worden.

*  Het lidmaatschap eindigt tevens zonder meer, indien 15 dagen na aanvang van een nieuw verenigingsjaar het lidgeld en de VML bijdrage

    niet ontvangen werd.


 1. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en eventueel de penningmeester, vormen het dagelijks bestuur.

*  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het bestuur in het algemeen.

*  Het waakt over de belangen van de vereniging, alsmede over de naleving van de statuten, het reglement interne orde (R.I.O) en in

    het bijzonder over de naleving van het vlieg- en veiligheidsreglement.


 1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

*  Hun benoeming geld voor een periode van 2 jaren welke na verloop verlengbaar is.


 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen en treed op als eiser of als verweerder

door de handtekening van de voorzitter en de secretaris.

*  De Raad van Bestuur mag alle beslissingen nemen teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken, op voorwaarde dat zij niet door de wet

    verboden zijn of door onze statuten en dit aanvullend reglement interne orde .

*  Het bestuur mag uit zijn leden een gemachtigde benoemen voor alle handelingen van het dagelijks bestuur.


 1. De schorsing of uitsluiting.

*  De schorsing of uitsluiting van een niet-bestuurslid gebeurt na beslissing door meerderheidsstemming door de Raad van Bestuur.

*  Eventueel kan de ontslagneming en de uitsluiting van een lid ook gebeuren op de wijze bepaald door art. 12  van de wet van  2 mei 2005.

*  Gaat het om de schorsing of uitsluiting van een lid van het bestuur, dan is hiervoor de beslissing van de algemene vergadering nodig.


 1. Het boek- en maatschappelijk jaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van elk kalenderjaar.

*  De algemene vergadering, waarin het bestuur rekening geeft en eventueel verantwoording aflegt en kwijting vraagt van zijn beheer,

     vergadert minstens 1 maal per jaar en dit normalerwijze in de maand november.

*  De leden worden minstens 6 werkdagen voor de  vergadering schriftelijk uitgenodigd door toedoen van de voorzitter of de secretaris.

*  De agenda net als de plaats en het tijdstip van de vergadering worden in de uitnodiging  of e-mail vermeld.

*  Op de algemene ledenvergadering kunnen afwezige leden zich niet laten vertegenwoordigen door andere leden.

*  De beslissingen  gebeuren ook slechts bij een 2/3 meerderheid, onder voorbehoud     van de art.8, 12 en 20 van de wet van 02 mei 2002.


 1. Het vermogen van de vereniging zal bij eventuele ontbinding en na vereffening van alle schulden, overgedragen worden aan één of meerdere verenigingen waarvan het doel dat van onze vereniging het meest benadert.

*  Hierover beslist de algemene vergadering.


 1. Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de schikkingen van de wet van 02 mei 2002 van toepassing.


 1. Op de jaarvergadering brengen voorzitter, secretaris en penningmeester verslag uit over het voorbije verenigingsjaar.

*  Goedkeuring van deze verslagen ontlast het bestuur van het beleid over het afgelopen verenigingsjaar.

*  In de algemene jaarvergadering wordt een kascontrolecommissie benoemd,     bestaande uit minimaal 2 leden, welke géén deel mogen uitmaken van de

    Raad van Bestuur, en welke de kascontrole zal uitvoeren vóór de algemene ledenvergadering van het volgende verenigingsjaar.


 1. De algemene ledenvergadering die tenminste één maal per jaar gehouden wordt, kan evenwel zo dikwijls bijeengeroepen worden als de Raad van Bestuur dit nodig acht of ook op verzoek van tenminste 2/3 van het algemene ledenaantal.

*  De besluiten in de algemene ledenvergadering dienen met een 2/3 meerderheid van stemmen genomen te worden.

*  Wijziging van het reglement interne orde gebeurt bij besluit van de Raad van Bestuur.

*  Wijziging van de statuten kan enkel worden doorgevoerd in de algemene ledenvergadering op voorwaarde dat er 2/3 van het globale

    ledenaantal op de algemene vergadering aanwezig is en dat voor een mogelijke statutenwijziging een 2/3 uitslag wordt verkregen.


 1. De statuten bevinden zich bij de Raad van Bestuur en kunnen desgewenst door ieder lid worden ingezien.


 1. In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch het reglement interne orde- of vlieg- en veiligheidsreglement wordt voorzien, beslist

de Raad van Bestuur.


 1. Indien er zich in een jaar wijzigingen in  de bestuurssamenstelling hebben voorgedaan dient dit aan de griffie van de rechtbank van 1° aanleg

te Tongeren kenbaar gemaakt te worden. {wet van 6 mei 2009.(bs 19.05.09) para.2.2}


 1. Register der leden.

* De Raad van Bestuur is belast met de opstelling van het register.

                 De verplichting een register op te stellen, heeft enkel betrekking op de vaste leden.

                 De toegetreden leden moeten er niet in opgenomen worden.

                 Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging.


*  Het register van de leden is een chronologische lijst met de naam, voornamen en woonplaats van de leden, of als het een rechtspersoon

    betreft, de naam van de vennootschap, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

    De Raad van Bestuur moet de wijzigingen in de lijst van de leden in het register inschrijven binnen de acht dagen volgend op het tijdstip

    waarop de Raad hiervan in kennis is  gesteld.


 1. De jaarrekening dient jaarlijks neergelegd te worden bij de Kamer van Koophandel.


 1. De verschenen statuten d.d  19-05-1995 in het Belgisch Staatsblad, identific.N° 8703/95 aangevuld door dit reglement interne orde, vervangen

              alle vorige en tot op heden geldende verordeningen.