Reglement eigen aan club

Reglement eigen aan de club2. Reglement interne orde eigen aan de club.


1.    Algemeen:

       Dit reglement kan aangemerkt worden als het reglement interne orde van de vereniging.

       Het is bindend en geldt onverkort voor alle leden en haar bezoekers.

       Doel van dit reglement is het stellen van regels teneinde mede hierdoor de doelstellingen van de vereniging te kunnen verwezenlijken.

       Die is: de leden de mogelijkheid te bieden, om de modelvliegsport te beoefenen.


2.    Begrippenkader

       Leden: Leden die als zodanig aangemerkt kunnen worden als gevolg van de statuten van onze vereniging.

          De echtgeno(o)t(e) en/of kind(eren) van het lid worden automatisch als niet-actief vliegende leden beschouwd.

       Vliegtuig: Elk vliegend voorwerp dat bestuurd kan worden middels radiografische besturing en gemanipuleerd wordt op het vliegveld

                            van de vereniging.

       Piloot: Elke persoon die een vliegtuig radiografisch manipuleert op het vliegveld van onze vereniging.


3.   Terrein:

      * Uitgezonderd tijdens wedstrijden of manifestaties is het terrein uitsluitend toegankelijk voor leden.

         Ieder ander mag het terrein uitsluitend betreden in begeleiding van een lid of na toelating van de Raad van Bestuur.

         Op het terrein mogen geen andere activiteiten plaatsvinden dan de beoefening van de modelvliegsport door de leden van de

         vereniging.

         Elke andere activiteit moet eerst voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur.

     * Een gastvlieger kan het terrein gebruiken voor de modelvliegsport na goedkeuring door de Raad van Bestuur, onder begeleiding van

        een vast lid van de vereniging.

        Hij/zij dient te beschikken over een toegelaten frequentie en een veiligheidsbrevet A afgeleverd door de V.M.L.

        Hij/zij dient bovendien ook te beschikken over een lidkaart van de V.M.L.

        Er dient ook een dagvergoeding ten bedrage van 2,50€ betaald te worden.

        Een gastvliegen kan ten hoogste drie maal gebruik maken van deze optie. Na de derde maal dient het lidmaatschap aangevraagd te

        worden, de gastvlieger krijgt hierdoor dan de status aspirant-lid .


4.    Vliegtest:

       Nieuwe leden dienen, alvorens zelfstandig te vliegen, hun vaardigheid te tonen aan een door de Raad van Bestuur aangewezen

       club-examinator.


5.    Burgerlijke aansprakelijkheid:

       * Alle vaste leden dienen aangesloten te zijn bij de V.M.L.

          Voorts dienen vaste leden verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

          Het is aangewezen een schriftelijk attest aan te vragen omtrent de dekking, in het bijzonder voor de modelluchtvaartsport.

          Een dergelijk attest dient afgegeven te worden aan de Raad van Bestuur bij het intekenen als lid.

          Elk lid of gastvlieger is persoonlijk verantwoordelijk voor schade die ontstaat uit het niet opvolgen van de reglementen.

          Een schaderegeling met de betrokkene wordt dan ook als vanzelfsprekend beschouwd.

       * Voor alle leden geldt dat bij verandering van verzekeringsmaatschappij dit document opnieuw afgeleverd moet worden.


6.    Frequentie: